1. TERMIN I MIEJSCE
Regaty będą rozgrywane na akwenie j.Barlineckiego w dniach 23-24 06.2018
Siedzibą regat jest port przystań K.Ż.SZTORM Barlinek Sportowa 1

2. ORGANIZATOR
Organizatorem regat jest K.Ż.SZTORM Barlinek
Regaty posiadają licencję Polskiego Związku Żeglarskiego

3. PRZEPISY
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z:
• „Przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa World Sailing (ex ISAF) 2017-2020
• Właściwymi przepisami PZŻ, w tym: „Zasadami organizacji żeglarskich regat sportowych w klasach
amatorskich nieobjętych systemem rywalizacji sportowej PZŻ”.
• Przepisami klasy Omega Sport i Standard
• Regulaminem Pucharu Polski klasy Omega
Stosowany będzie Dodatek „P” PRŻ 2017 – 2020.
Kwestie nieuregulowane w w/w dokumentach reguluje Instrukcja Żeglugi.
Pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia określone przepisami klasowymi i regatowymi mogą być dokonywane
podczas trwania całych regat.
4. KLASY
Regaty zostaną rozegrane w klasach Omega Sport i Omega Standard. Dla uznania regat za odbyte ustala się
limit jachtów w poszczególnych klasach na 3 (trzy)

• wniesienie opłaty startowej zgodnie z regulaminem Pucharu Polski Klasy Omega
• dopuszczenie Sędziego Mierniczego do regat
7. PROGRAM REGAT
Piątek
• 18.00 – 20.00 Zgłoszenia indywidualne
Sobota
• 08.00 – 09.30 Zgłoszenia indywidualne.
• 10.15 – Otwarcie regat.
• 10.55 – Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia.
• 17.00 - Mecz piłki kopanej Omega Sport kontra Omega Standard.
• 19.00 – Biesiada.
• 20-22 – Koncert Grzegorz Tyszkiewicz ( w przerwie występu zostanie podany tort z okazji
jubileuszu firmy JĘDREK)
Niedziela
• 09:55 – sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia
o żaden sygnał ostrzeżenia nie będzie podany później niż o godzinie 13.55
• 15.00 – Zakończenie regat
8. PUNKTACJA
• Stosowany będzie system Małych Punktów wg dodatku „A” PRŻ
• Planowane jest rozegranie dziewięciu (9) wyścigów
• W przypadku rozegrania czterech (4) wyścigów najgorszy wyścig zostanie odrzucony. Gdy
rozegranych zostanie dziewięć (9) wyścigów i więcej – dwa najgorsze wyniki będą
odrzucone.
• Nie klasyfikuje się zawodników, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu lub zostali w nim
zdyskwalifikowani
9. INSTRUKCA ŻEGLUGI
Instrukcja Żeglugi będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Biurze Regat.

10. TRASA
Trasa – szczegóły trasy zostaną podane w Instrukcji Żeglugi.

11. NAGRODY
- Załogi sklasyfikowane na miejscach I – III otrzymują puchary i dyplomy
- Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy
12. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Organizator nie przyjmuje żadnej
odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierci wynikłych w związku z udziałem w regatach
– przed rozpoczęciem, podczas oraz po regatach. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez
Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę
spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.
13. PRAWO DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku przez
sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich
materiałach dotyczących regat.
14. PRZEPISY ŻEGLUGOWE
Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania n/w przepisów żeglugowych:
• Ustawa z dnia 21 grudnia 2001r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. nr 5, poz. 43 z 2001r.)
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. w sprawie określenia warunków
bezpieczeństwa osób uprawiających sporty wodne (Dz.U. nr 57, poz 358 z 1997r.)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie przepisów żeglugowych
na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. nr 212, poz 2072 z 2003r.)

15. PROTESTY:
Protesty na właściwych formularzach winny być złożone w sekretariacie Komisji Sędziowskiej. Koniec czasu
protestowego (0,5h) zostanie podany w komunikacie Komisji Sędziowskiej. Czas i miejsce rozpatrywania, jak
również zestawienie protestów informujące zawodników o protestach, w których występują jako strona lub
są zgłoszeni jako świadkowie podane będzie oddzielnym komunikatem w ciągu 15 min. po upływie czasu
protestowego.

16. STERNIK JACHTU:
Osoba zgłoszona jako sternik jachtu zobowiązana jest do osobistego prowadzenia („obsługiwania
urządzenia sterowego”) jachtu będącego wyścigu.
17. NA JACHCIE
1.1. Podczas wyścigu powinny znajdować się wszystkie osoby zgłoszone jako załoga.
Zamiana zawodnika jest niedozwolona bez uprzedniej pisemnej zgody Komisji Regatowej.
OZNAKOWANIE JACHTÓW
Startujące w regatach muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikacyjne postaci
numeru umieszczonego na żaglu i burtach jachtu.

18. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji
organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

 

5. REKLAMA
• Zgodnie z §5 „Zasad organizacji żeglarskich regat sportowych w klasach amatorskich (...) PZŻ”
organizator nie przyjmuje Kodeksu Reklamowania ISAF
6. ZGŁOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA
6.1. Zgłoszenia do regat przyjmowane będą w biurze regat:
• 22.06.2018 w godz. 18.00 – 20.00
• 23.06.2018 w godz. 8.00 – 09.30

6.2. Do zgłoszenia do regat wymagane będą:
• ubezpieczenie OC (łódki lub sternika, z rozszerzeniem „na czas regat”)
• certyfikat jachtu (zgodnie z Regulaminem Pucharu Polski klasy Omega)
• opłacenie wpisowego
o do dnia 20.06.2018 – 100 PLN płatne przelewem na konto:
nr konta 10 8355 0009 0000 0547 2000 0001 (K.Ż. Sztorm)
W treści przelewu proszę wpisać – „wpisowe do regat Puchar Polski w Klasie
Omega Regaty Żeglarskie o Puchar Burmistrza Barlinka oraz 20-lecia Firmy
JĘDREK” imię i nazwisko sternika oraz numer jachtu”
o od dnia 21.06.2018 – 150PLN, płatne na konto lub gotówką w dniu regat.

Tagged Under

 

 

 

 

 

 

 Wspierają nas