Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu nr 06/2104 z dnia 10.04.2014 

REGULAMIN PRZYSTANI
Klubu Żeglarskiego Sztorm Barlinek

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Przystań Klubu Żeglarskiego Sztorm Barlinek jest położona w Barlinku nad Jeziorem Barlineckim.

2. Władzę na przystani sprawuje Zarząd Klubu, a w jego imieniu Bosman, który odpowiada za porządek na przystani.

3. Na terenie przystani obowiązuje przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu oraz ogólnie przyjętych zasad etyki i etykiety żeglarskiej.

§2
Teren przystani,

1. Przystań jest obiektem sportowo-rekreacyjnym spełniającym funkcje:
a) bazy lokalowo - technicznej Klubu,
b) portu jachtowego,
c) bazy szkoleniowo- sportowej,
d) ośrodka życia klubowego i kulturalnego,
2. Obszar przystani obejmuje ogrodzony teren oraz wszystkie budynki, urządzenia, pomosty i nabrzeża wraz z akwenem wodnym.
3. Akwen wodny przystani obejmuje wody w odległości 20 m. od pomostów.
4. Akwen szkoleniowy określają każdorazowo trenerzy prowadzący szkolenie.
 

§3
Przepisy porządkowe przystani

1. Teren przystani jest terenem zamkniętym.

2. Prawo przebywania na przystani mają członkowie Klubu, spełniający warunki Statutu, Uchwał władz Klubu, a także ich goście, oraz osoby korzystające z usług Klubu.
3. W czasie nieobecności członków klubu i Bosmana na terenie przystani, przystań pozostaje zamknięta.

4. Przebywanie na terenie przystani w czasie jej zamknięcia jest zabronione.
5. Osoby przebywające na przystani zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom Bosmana lub dyżurującego członka Klubu.
6. Osoby będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających nie mogą przebywać na terenie przystani.
7. Osoby korzystające z usług Klubu mogą przebywać na terenie przystani w miejscach dla nich wyznaczonych.

8. Nie wolno wchodzić i przebywać na jachtach i sprzęcie pływającym bez wiedzy i zgody właściciela, jeżeli nie jest to podyktowane względami bezpieczeństwa żeglugi lub koniecznością zabezpieczenia sprzętu przed uszkodzeniem.
9. Dzieci do lat 16 mogą przebywać na terenie przystani wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
10. Kąpiel na terenie przystani jest zabroniona.

11. Zakaz kąpieli nie dotyczy pełnoletnich członków Klubu oraz ich gości.
12. Zabronione jest zaśmiecanie i zanieczyszczanie terenu przystani oraz wód jeziora.
13. Zwierzęta mogą przebywać na przystani wyłącznie pod opieką właściciela, na krótkiej smyczy i w kagańcu. Na właścicielach spoczywa obowiązek usuwania nieczystości wynikających z pobytu zwierzęcia na przystani.
14. Wędkowanie z pomostów i łodzi na terenie przystani bez uzgodnienia jest zabronione.
15. Sprzęt nie będący własnością Klubu można cumować do pomostów i nabrzeży przystani jedynie w wyznaczonych miejscach i za zgodą Bosmana.
16. Członkowie klubu oraz osoby korzystające z usług Klubu niszczące lub uszkadzające sprzęt i mienie, stanowiące własność klubu ponoszą za wynikłe szkody odpowiedzialność materialną.
17. Użytkowanie sprzętu pływającego, urządzeń, budynków przystani i pomostów, niezgodnie z ich przeznaczeniem jest zabronione.
18. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na przystani.
19. Członkowie Klubu, którzy spełniają wymagania określone w statucie i uchwałach władz Klubu mają prawo do użytkowania świetlicy, po uprzednim uzgodnieniu z Zarządem Klubu.
20. Osoby, które wyrządziły szkody na terenie przystani zobowiązane są zgłosić to Bosmanowi i niezwłocznie dokonać naprawy.

21. Sprzęt w hangarach przechowywać mogą jedynie członkowie Klubu spełniający wymagania określone statutem, oraz osoby korzystające z usług Klubu po wcześniejszym uzgodnieniu z bosmanem.

§4
Przepisy dotyczące żeglugi

1. Samodzielne prowadzenie jachtu i innej jednostki pływającej regulują właściwe ustawy i rozporządzenia państwowe.
2. Prowadzący jacht i inną jednostkę pływającą przed rozpoczęciem rejsu jest obowiązany dokonać wpisu w książce pływań. Obowiązek ten dotyczy użytkowników sprzętu klubowego. Zalecany jest także dla armatorów prywatnych.
3. Prowadzący jacht i inną jednostkę pływającą jest odpowiedzialny za:
a) zapewnienie niezbędnych środków ratunkowych,
b) zapewnienie niezbędnego dla bezpiecznej żeglugi stanu technicznego jachtu lub jednostki,
c) porządek i dyscyplinę na jachcie lub jednostce pływającej,
d) skutki wynikłe z nieprzestrzegania prawa drogi,
e) szkody wyrządzone innym użytkownikom,
4. Prowadzący jacht lub inną jednostkę pływającą ponosi pełną odpowiedzialność karną i cywilną za życie i zdrowie załogi.
5. Żeglarze poniżej 16 roku życia mogą pływać jedynie pod nadzorem żeglarza posiadającego kwalifikacje potwierdzone właściwym patentem.
6. Używanie silników regulują odpowiednie ustawy i rozporządzenia państwowe.

§5
Bezpieczeństwo i ochrona środowiska

Pożar

1. Pierwsza osoba, która zauważy pożar winna niezwłocznie przystąpić do jego gaszenia przy pomocy dostępnych środków oraz powiadomić jednostkę straży pożarnej i członków Zarządu.
2. Na przystani znajdują się odpowiednie środki gaśnicze, za których stan, ilość i rozmieszczenie odpowiada Zarząd Klubu.
3. Na przystani w miejscu ogólnie widocznym są umieszczone numery telefonów alarmowych.
4. W budynkach klubowych obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia. Prace spawalnicze i inne wymagające używania otwartego ognia muszą być wykonywane z poszanowaniem zasad zawartych w instrukcji przeciw pożarowej.

Zagrożenie życia ludzkiego na wodzie

1. Każda osoba w razie zauważenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego na wodzie zobowiązana jest niezwłocznie zorganizować akcję ratowniczą przy pomocy wszelkich dostępnych środków i w razie potrzeby wezwać Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarną, Policję.
2. Środkami do ratowania życia ludzkiego na wodzie są w szczególności:
a) koła ratunkowe,
b) tyczki lub bosaki,
c) łodzie wiosłowe lub motorowe.
3. Koła są rozmieszczone na pomostach.
4. Apteczka znajduje się w bosmanacie.

Ochrona środowiska

1. Na przystani obowiązuje zakaz:
a) wysypywania i wylewania środków chemicznych, olejów silnikowych i innych substancji szkodliwych mogących zanieczyścić wodę lub glebę,
b) spalania silnie dymiących substancji,
c) mycia samochodów.
2. Odpady należy wrzucać do odpowiednich pojemników znajdujących się na przystani.
3. Każdy z członków klubu jest zobowiązany uniemożliwić prowadzenie jakichkolwiek czynności prowadzących do zanieczyszczenia środowiska naturalnego i może nakazać natychmiastowe usunięcie szkód powstałych z tego tytułu.
4. Niszczenie roślinności w obrębie przystani jest zabroniona.

§6
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują powszechne przepisy.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Zarząd Klubu.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Regulamin przystani żeglarskiej -od 042014.pdf)Regulamin przystani żeglarskiej 56 kB
Tagged Under

 

 

 

 

 

 

 Wspierają nas