Regulamin

Regulamin Przystani Klubu Żeglarskiego TKKF SZTORM uchwalony Uchwałą Zarządu nr 3/2000 z dnia 03.05.2000r.

 1. Regulamin obowiązuje członków Klubu Żeglarskiego jak i osoby im towarzyszące, korzystające z Przystani i sprzętu Klubu
 2. Przystań czynna jest w sezonie letnim od godz.11.00 do godz.19.00.
 3. Bosman Przystani z ramienia Zarządu Klubu nadzoruje i egzekwuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Do korzystania z obiektów Przystani uprawnieni są:
  • członkowie Klubu oraz osoby im towarzyszące,
  • osoby korzystające z usług Klubu,
 5. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Przystani wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 6. Zabrania się wstępu na Przystań oraz korzystania ze sprzętu pływającego osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.
 7. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie Przystani Klub nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Leżakowanie dozwolone jest na terenie Przystani za wyjątkiem miejsc objętych zakazem.
 9. Osoby przebywające na terenie Przystani są zobowiązane:
  • szanować urządzenia techniczne i sprzęt pływający,
  • zachować spokój i ciszę a w szczególności:
   • nie popychać i nie wrzucać innych osób do wody
   • nie zaśmiecać i nie brudzić terenu Przystani,
   • nie stwarzać zagrożenia poruszając się pojazdami jednośladowymi,
   • nie używać sprzętu ratowniczego bez uzasadnienia.
 10. Wydawanie sprzętu pływającego następuje przez Bosmana na podstawie dowodu tożsamości i ważnych uprawnień żeglarskich.
 11. Użytkownik sprzętu wypływającego z Przystani zobowiązany jest do:
  • przestrzegania zasad bezpieczeństwa żeglugi
  • dokonania wpisu w Rejestrze Pływań z uwzględnieniem :
   • nazwa i rodzaj sprzętu pływającego
   • imię i nazwisko prowadzącego jacht (lub inny sprzęt pływający) oraz członków załogi,
   • rodzaj i numer dokumentu uprawniającego do żeglugi,
   • stan pogody (kierunek i siła wiatru),
   • datę i godzinę wypłynięcia i przewidywanego powrotu.
   • wyposażenia uczestników pływania w sprzęt asekuracyjny i ratowniczy w ilości nie mniejszej niż liczba osób znajdujących się na pokładzie ,
  • wykonywania zaleceń i poleceń Bosmana Przystani w zakresie bezpieczeństwa.
 12. Żegluga po Jeziorze Barlineckim dozwolona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami od wschodu do zachodu słońca.
 13. Bosman Przystani wyznacza stanowiska postojowe jachtów i innych statków turystycznych
 14. W zakresie bezpieczeństwa korzystania ze sprzętu pływającego, kontroli mogą dokonywać:
  • WOPR i Policja,
  • Zarząd Klubu,
  • Bosman Przystani,
 15. Bosman odpowiada za bezpieczeństwo osób korzystających z obiektów Klubu w obrębie Przystani.
 16. Lista członków Klubu uprawnionych do korzystania ze sprzętu pływającego znajduje się u Bosmana Przystani.
 17. Członkowie Klubu oraz osoby korzystające z usług Klubu niszczące lub uszkadzające sprzęt stanowiący własność Klubu, ponoszą odpowiedzialność materialną oraz statutową za wyrządzone szkody.
 18. W sprawie bezpieczeństwa, uprawnień żeglarskich, kwalifikacji osób korzystających ze sprzętu pływającego mają zastosowanie przepisy zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 12.09.97 w/s uprawiania żeglarstwa /Dz.Ustaw 112/729/97/ oraz Rozporządzenie GKKF w/s uprawiania żeglugi przez statki turystyczne /MP 53/279/65/.
 19. Zarząd Klubu przeprowadza przynajmniej raz na trzy lata obowiązkowe szkolenie członków Klubu w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy.
 20. Skargi i wnioski należy składać w formie pisemnej do Zarządu Klubu.
 21. Sprawy nieuregulowane powyższym Regulaminem rozstrzyga Zarząd Klubu.
Witrynę napędza Drupal, system zarządzania treścią o publicznie dostępnym kodzie źródłowym
Content Copyright © 2013 Klub Żeglarski TKKF Sztorm Barlinek ;; Polityka Prywatności