Program Edukacji Morskiej

PROGRAM EDUKACJI MORSKIEJ KŻ SZTORM EDYCJA 2007

 1. Adresat oraz cele Programu:
  1. Adresatem Programu są członkowie Klubu, o minimum rocznym stażu członkowskim, uczący się, niepracujący, w wieku 14-25 lat,
  2. Cele Programu:
   • Ułatwienie odbycia stażu morskiego (min. 200 godzin morskiej żeglugi, w min.2 rejsach),
   • Zwiększenie zaangażowania członków Klubu w prace społeczne i rozwój Klubu
  3. Czas trwania Projektu - cykl wieloletni, początek 2004 rok.
  4. Do wygrania - miejsca w rejsie morskim - termin rejsu wrzesień 2007.
 2. Warunki uczestnictwa w Programie
  1. Złożenie do Zarządu Klubu w terminie 30 kwiecień 2007r:
   1. pisemnej deklaracji o udziale w Programie.
   2. w przypadku niepełnoletności kandydata, wymagana będzie również pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Programie.
   3. zaświadczenia o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa.
 3. Informacje dodatkowe
  1. Zwycięzcy programu ponoszą koszty indywidualne:
   1. wyżywienie
   2. opłaty portowe 20 EURO/rejs do rozliczenia po rejsie
   3. wystawienie książeczki żeglarskiej
   4. koszty dojazdu do miejsca postoju jachtu
   5. do czasu zmiany przepisów wymagany ważny paszport.
  2. Członek Klubu ma prawo do wielokrotnego brania udziału w Programie, na warunkach niniejszego projektu.
 4. Kryteria oceny uczestnika Programu:
  1. Wypełnianie obowiązków statutowych, a w szczególności:
   1. zaangażowanie społeczne w pracach na rzecz KŻ TKKF SZTORM, w roku poprzedzającym edycję Programu,
   2. zaangażowanie i aktywność społeczna w okresie ocenianym, m.in.: udział w pracach remontowych, udział w organizacji imprez klubowych,
   3. kontakty międzyludzkie, etyka i etykieta żeglarska,
   4. wiedza żeglarska teoretyczna i praktyczna

Kapituła oceniająca uczestników programu:

 1. Kapitule przewodniczy Komandor Klubu,
 2. Do kapituły Programu delegowani będą przedstawiciele:
  1. Komisji Dyscyplinarnej 1 przedstawiciel
  2. Komisji Rewizyjnej - 1 przedstawiciel,
  3. Zarządu Klubu - 1 przedstawiciel,
  4. Bosman Przystani,

Sposób przeprowadzenia oceny:

 1. 15 sierpnia 2007 przeprowadzone zostaną tajne obrady Kapituły, która dokona oceny uczestników, podejmuje decyzję o przyznaniu wygranych.
 2. W przypadkach wątpliwych Kapituła ma prawo przesłuchać uczestników Programu, sprawdzając np. ich wiedzę teoretyczną itp.
 3. Decyzja Kapituły poparta jest pisemną oceną, która przechowywana będzie w aktach Zarządu Klubu.
 4. Zwycięzcy Programu zostaną ogłoszeni na tablicy ogłoszeń Klubu.
 5. W przypadku niskiego zaangażowania członków Klubu w niniejszy Program, Kapituła w uzgodnieniu z Zarządem Klubu, zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości wygranych miejsc w rejsie, lub ich przesunięcia na rok następny.
 6. Druki deklaracji można odbierać u Bosmana od 20 kwietnia 2007r.
 7. Program został opracowany, skonsultowany oraz skorygowanył zgodnie o Wnioskiem Walnego Zebrania z 05.03.2004 odnośnie pkt. I1
 8. Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian co do zasad Programu w trakcie jego trwania, po konsultacjach z kapitułą Programu,
Witrynę napędza Drupal, system zarządzania treścią o publicznie dostępnym kodzie źródłowym
Content Copyright © 2013 Klub Żeglarski TKKF Sztorm Barlinek ;; Polityka Prywatności