Zasady Organizacji Regat

ZASADY ORGANIZACJI REGAT ŻEGLARSKICH POSIADAJĄCYCH LICENCJĘ PZŻ

Okręgowe Kolegium Sędziów Szczecin dn. 29.04.03
ZARZĄD ZACHODNIOPOMORSKIEGO
OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO

Zasady organizacji określają następujące przepisy:

1.Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 6.05.1997 w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających kąpiących się i uprawiających sporty wodne. / Dz. U nr 57 poz. 358 /.

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 19.09.1997 w sprawie uprawiania Żeglarstwa/ Dz. U. Nr 112 poz. 729 /.

3.Uchwała prezydium Zarządu PZŻ z dn. 20.12.2001 w sprawie zasad organizacji imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych.

4. Przepisy Regatowe żeglarstwa 2001-2004.

5. Przepisy związane

a. Ustawa o żegludze śródlądowej z dn. 21.12.2000 / Dz. U. Nr 5 poz. 43 /

b. Międzynarodowe Przepisy o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu

c. Lokalne przepisy żeglugowe / portowe/

d. Przepisy Klasowe

e. Zawiadomienie o Regatach

f. Instrukcja żeglugi

6. Podręcznik ISAF Prowadzenie Regat

Wg przepisów przywołanych wyżej Organizator Regat powołany przez Władzę Organizujące / PR+ 2001-2004 art. 87/ odpowiada za całość organizacji regat tak na wodzie jak i na lądzie.

Podstawowe obowiązki organizatora określa Rozporządzenie RM z dn. 6.05.1997

§ 2. Organizator imprezy jest obowiązany do przygotowania i przeprowadzenia imprezy, a w szczególności do:

1) spełnienia wszystkich warunków określonych w ogłoszonym zawiadomieniu o imprezie,

2) przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie organizacji imprez, jeśli jest to wymagane, do uzyskania odpowiedniej zgody na przeprowadzenie imprezy,

3) powołania kierownika imprezy,

4) stosownie do warunków i programu imprezy zapewnienia opieki medycznej minimum pielęgniarka z apteczką pierwszej pomocy,

5) sprawdzania przy przyjmowaniu zgłoszeń, czy jachty, ich kierownicy i członkowie załóg odpowiadają warunkom ustalonym dla danej imprezy,

6) przekazania do dyspozycji kierownika imprezy w czasie przez niego wymaganym

a) niezbędnych środków technicznych,

b) statku kierownika imprezy oraz statków ratowniczych,

c) informacji z aktualnymi prognozami pogody,

d) informacji o sposobie zabezpieczania,

7) udzielenia wszelkiej pomocy kierownikowi imprezy, a w szczególności w zakresie bezpieczeństwa./

Przed regatami Organizator powołuje Komitet Organizacyjny, który powinien:

1. Przygotować i wydać Zawiadomienie o Regatach zgodnie z art. 87.PR+ 2001-2004.

2. Powołać Komisję Regatową

3. Powołać Biuro Regat

4. Powołać Komisję Zabezpieczenia

5. Powołać Komisję Pomiarów

6. Powołać Komisję Imprez Towarzyszących

7. Powołać inne komisje wg potrzeb / sponsoringu, prasy i reklam itp./

8. Przygotować obiekty i wyposażenie

9. Nawiązać współpracę z władzami portowymi, służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, oraz dowolną inną organizację współpraca, z którą może prowadzić do sukcesu regat.

KOMISJA REGATOWA

Komisja Regatowa odpowiada za to, co dzieje się na wodzie i lądzie oraz prowadzi wyścigi.

Komisja Regatowa musi zgodnie z wymaganiami art. 88 PR+ opublikować Instrukcję żeglugi i dostarczyć Organizatorowi przed regatami.

Komisja Regatowa pracuje w następującym składzie:

1. Sędzia Główny

2. Sędzia Zapisu sekretarz

3. Sędzia Czasu

4. Sędzia sygnałów

5. Sędzia ustawienia trasy

Komisja Regatowa powołuje Komisję Protestową do rozpatrywania protestów w przypadku 004.gdy Władza Organizująca nie powołała niezależnego Jury.

Komisja Protestowa działa w minimalnym składzie:

1. Przewodniczący

2. Z-ca Przewodniczącego

3. Sekretarz

Sędzia Główny w myśl przepisów przywołanych wcześniej jest kierownikiem imprezy z wszelkimi przysługującymi mu uprawnieniami i z odpowiedzialnością.

Rozporządzenie RM z dn. 6.05.97

§ 3. 1. Kierownik imprezy jest odpowiedzialny za sprawne i bezpieczne przeprowadzenie imprezy, zgodnie z jej rodzajem.

2. Kierownik imprezy może ją odroczyć, przerwać lub odwołać, szczególnie jeżeli jej przeprowadzenie lub kontynuowanie zagraża bezpieczeństwu uczestników.

3.Ze względu na bezpieczeństwo imprezy, kierownik jest obowiązany do:

1) opracowania i przekazania zainteresowanym ustnej lub pisemnej instrukcji zabezpieczenia trasy imprezy,

2) sprawdzenia, czy zabezpieczenie imprezy jest skuteczne i zgodne z obowiązującymi przepisami,

3) ustalenia sposobu rejestracji jachtów wychodzących i powracających z imprezy,

4) omówienia z kierownikami jachtów, kierownikami ekip lub trenerami instrukcji żeglugi, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problemy bezpieczeństwa.

4. Kierownikowi w czasie trwania imprezy przysługują, w stosunku do uczestników, uprawnienia dyscyplinarne, a w stosunku do członków kierownictwa imprezy i jej obsługi oraz w stosunku do kierowników statków ratowniczych - uprawnienia wynikające z zasad zwierzchnictwa służbowego.

5.Kierownik imprezy jest upoważniony do wezwania lub przyjęcia pomocy dla zabezpieczenia życia wszystkich osób biorących udział w imprezie, jeżeli uzna to za

niezbędne ze względu na warunki, w których impreza się odbywa. Zaciągając zobowiązania z tego tytułu kierownik imprezy działa jako pełnomocnik organizatora imprezy.

Rozporządzenie RM z dn.12.09.97

§ 32. 1. Za bezpieczne przeprowadzenie zawodów żeglarskich i motorowodnych jest odpowiedzialny sędzia główny zawodów.

Uchwała PZŻ z 20.12.2001

§ 7. Przepisy państwowe dotyczące organizacji i bezpieczeństwa regat żeglarskich

Regaty posiadające licencję PZŻ muszą być organizowane zgodnie z Rozporządzeniami Rady Ministrów: z dnia 6 maja 1997 ( Dziennik Ustaw Nr 57 poz. 358 ) w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne

z dnia 12 września 1997 ( Dziennik Ustaw Nr 112 poz. 729 ) w sprawie uprawiania żeglarstwa

§ 8. Odpowiedzialność Sędziego Głównego

Zgodnie z postanowieniami rozporządzeń wymienionych w § 7 i przepisów PZŻ za sprawne i bezpieczne przeprowadzenie regat odpowiada kierownik imprezy, którym w przypadku regat żeglarskich jest Sędzia Główny.

Sędzia Główny lub wyznaczeni przez niego członkowie KS odpowiadają również za przestrzeganie wszystkich postanowień niniejszej uchwały.

Wyposażenie Komisji Regatowej

Dla prowadzenia wyścigów Komisja Regatowa musi był wyposażona w łodzie odpowiednie dla akwenu oraz wyposażone odpowiednio do zadań jakie wykonują:

A/ Statek startu /mety/

1. pełny zestaw flag kodu

2. biała flaga z literami RC

3. flaga niebieska

4. flaga czarna

5. flaga zielona

6. flaga czerwona

7. tablica biała do podawania kursu na pierwszy znak

8. tablica czarna dla podawania numerów żagli jachtów, które naruszyły przepis czarnej flagi

9. namiernik ze znakiem szczytowym

10. mapa akwenu regat

11. kompas z namiernikiem

12. wskaźnik wiatru

13. wiatromierz

14. czasomierz

15. dyktafon

16. lornetka

17. radiotelefon

B/ Statek ustawienia trasy

1. Biała flaga z literami RC

2. niebieska flaga mety

3. flagi kodu minimum: A, C, H, L, M, N, S, AP

4. Tablica biała ze znakami

5. Czarna tablica z kredą

6. Tyczka z flagą

7. Liny kotwiczne i kotwice

8. Znaki / boje/ ponumerowane zgodnie z Instrukcją żeglugi

9. kompas

10. wskaźnik wiatru

11. mapa akwenu

12. radiotelefon

13. odbiornik GPS.

Jeżeli w regatach uczestniczą arbitrzy

1. łódź

2. Zestaw flag/ niebieska, żółta, zielona, czarna /

3. Flaga biała z literami RC

4. Radiotelefon

BIURO REGAT

Zadania biura regat

1. Recepcja i Informacja / przyjęcie ekip ,zakwaterowanie umieszczenie sprzętu,

przekazanie niezbędnych informacji o programie regat itp./

2. Przyjęcie zgłoszeń i rejestracja zawodników, ekip towarzyszących i łodzi trenerskich

3. Przekazywanie informacji na lądzie

4. Obliczanie wyników i przekazywanie informacji o wynikach

5. Obsługa biurowa Komisji Regatowej i Komisji Protestowej / lub niezależnego Jury/

6. Obsługa meteorologiczna

Wyposażenie

1. Maszt sygnałowy na przystani

2. Zestaw flag kodu minimum : A, H, N, Y, AP, cyfrowe 1-6

3. Tablica Ogłoszeń

4. Komputer z drukarką

5. Radiotelefon

6. Materiały biurowe.

KOMISJA POMIARÓW

Główny Mierniczy Władzy Krajowej wyznacza mierniczego na dane regaty.

Mierniczy powinien określił ilość osób potrzebnych dla wykonania czynności sprawdzających i określił niezbędne wyposażenie dla dokonania sprawdzenia sprzętu.

KOMISJA ZABEZPIECZENIA

Organizator wyznacza Kierownika Zabezpieczenia, który będzie odpowiedzialny za zabezpieczenie tras i bezpieczeństwo zawodników na wodzie./

W regatach jachtów

balastowych nie jest to konieczne/

Kierownik przedstawia Sędziemu Głównemu plan zabezpieczenia trasy.

Minimalna ilość łodzi zabezpieczenia określona jest w zależności od akwenu rozgrywania regat przez Rozporządzenie RM z dn. 6.05.1997

§ 7. 1. Jako minimalne zabezpieczenie ratownicze imprezy, z wyjątkiem regat i wypadków, o których mowa w ust. 2, 4 i 6, ustala się jeden statek ratowniczy na każde 20 jachtów. Statek kierownika imprezy, z wyjątkiem regat żeglarskich, może być uważany za statek ratowniczy.

2. W wypadku dopuszczenia do imprezy (z wyjątkiem regat) ponad 50% kierowników jachtów bez uprawnień żeglarskich - ustala się jeden statek ratowniczy na 10 jachtów biorących udział w imprezie.

3. Zarząd okręgowego związku żeglarskiego może zezwolić, aby na terenie jego działalności impreza (z wyjątkiem treningów i regat) była zabezpieczona przez szalupy

wiosłowe lub jachty żaglowe, z co najmniej 2-osobową załogą złożoną przynajmniej z żeglarzy jachtowych. W takim wypadku jest wymagane, aby jednostka zabezpieczająca przypadała na 10 jachtów.

4. Minimalne zabezpieczenie regat żeglarskich jachtów mieczowych i desek z żaglem stanowi jeden statek ratowniczy oraz dodatkowo jeden statek ratowniczy na każdą rozpoczynającą się liczbą jednostek żaglowych określonych w tabeli:
Miejsce regat

Liczba jednostek na dodatkowy jeden statek ratowniczy

ÂŁodzie

deski
Wody śródlądowe

25

40

Zatoka Pucka, Zalew Szczeciński, Zalew Wiślany

20

30

Zatoka Gdańska, Morze Bałtyckie

15

30

5. Nie jest wymagane zabezpieczenie regat morskich jachtów balastowych.

6. Szczegółowe przepisy dotyczące zabezpieczenia imprez ślizgów lodowych zawarte są w Przepisach regat żeglarstwa lodowego, wydanych przez Polski Związek Żeglarski.

7. . Kierownik imprezy może zażądać zabezpieczenia większego, jeżeli uzna, że wymagają tego warunki atmosferyczne lub stopień wyszkolenia uczestników.

§ 8. Jeżeli warunki bezpieczeństwa tego wymagają, organizatorzy mogą dodatkowo określić szczegółowe zasady organizacji imprez i specjalne wymagania stawiane uczestnikom.

Planując łodzie, zabezpieczenia należy uwzględnić klasy jachtów i warunki pogodowe .

Wyposażenie

1. statek baza na którym jest lekarz lub pielęgniarka

2. łodzie patrolu z min 2 osobową obsadą

3. radiotelefony na każdej łodzi

4. na statku bazowym dodatkowo telefon komórkowy

KOMISJA IMPREZ TOWARZYSZ¡CYCH

Zadaniem tej komisji jest opracowanie scenariusza i przeprowadzenie:

1. ceremonii otwarcia regat

2. ceremonii zamknięcia regat

3. sporządzenie listy gości i ich zaproszenie

4. opracowanie programu kulturalnego w czasie wolnym

5. zaopatrzenie zawodników w żywność na wodę / jachty mieczowe /.

6. część nieoficjalne / kokteile, przyjęcia, spotkania/

Przedstawione zasady organizacji regat nie obejmują oczywiście wszystkich zagadnień i wszystkich rodzajów regat , ale stosując się do nich można zorganizować każdą dużą imprezę w naszych warunkach. Oczywiście w regatach okręgowych nie ma potrzeby tak rozbudowywać Komitetu Organizacyjnego i wiele funkcji można łączyć a niektóre ograniczyć do niezbędnego minimum.

Jednak wyposażenie Komisji Regatowej w niezbędny sprzęt dla przeprowadzenia wyścigów i powinno być podstawowym i pilnym zadaniem ZOZŻ w Szczecinie. Zasadą też musi być, że Komisja Regatowa składa się z co najmniej trzech licencjonowanych sędziów. Wykaz sędziów

z aktualną licencją znajduje się w ZOZŻ.

Aktualnie jest to improwizacja zarówno klubów organizujących regaty jak i sędziów

podejmujących się sędziowania. Ponieważ te zasady są na ogół znane sędziom to trudno się dziwić, że w Okręgu naszym są problemy ze znalezieniem odpowiedzialnego sędziego, który zechce ryzykować i sędziować zwłaszcza duże regaty.

Przewodniczący OKS

Tomasz Paterkowski

Witrynę napędza Drupal, system zarządzania treścią o publicznie dostępnym kodzie źródłowym
Content Copyright © 2013 Klub Żeglarski TKKF Sztorm Barlinek ;; Polityka Prywatności